NEDEN BİZ?

Tedvir Ofislerini trafik kazası mağdurlarının  tercih etmelerinin sebebi yanlızca profesyonel kadromuz, uzmanlığımız
Kalitemiz ve tecrübemiz değil, Danışmanlık hizmetlerini yerine getirirken özen gösterdiğimiz dürüstlük, güvenilirlik
Ve  adalet gibi temel değerlerimizdir. Değerlerimiz daima maddi kaygılarımızdan önce gelir.

Hizmetlerimiz

 • image description

  İş Kazaları Tazminat Danışmanlığı

  İş kazası, sigortalı işçinin işverenin emri altında bulunduğu sırada gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir olay nedeniyle zarar görmesidir.

  İş yerinde veya işin yürütülmesi nedeniyle iş yeri dışında meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen veya bedenen zarar uğratan olaylar iş kazasıdır.

  İş kazası;

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  • Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelmelidir.

  Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının işyerinde ve ya işyerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

  İş kazası Bildirimi

  İş yerinde bir işçinin iş kazası geçirmesi halinde işveren tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine hemen, Kuruma en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirim yapılması gerekir.

  Kanunda belirtilen bu sürelere uyulmaması işverenin cezai sorumluluğuna neden olmaktadır.

  İşveren tarafından bu bildirimin yapılmamış olması halinde işçi tarafından da bildirim yapılabilir. İş kazası nedeniyle bildirim yapılması işveren ve işçinin kusurunun belirlenmesinde önemli bir etken olduğu için hemen yapılması gerekmektedir.

  İş Kazası Nedeniyle Açılacak Davalar:

  Sakatlık Halinde;
  • Maddi tazminat
  • Geçici iş göremezlik tazminatı
  • Daimi sakatlık tazminatı
  • Manevi tazminat

  Ölüm Halinde;
  • Maddi tazminat
  • Destekten yoksun kalma tazminatı
  • Manevi tazminat

  Maddi Tazminat Davası;

  İş kazası geçiren işçi, bedenen zarara uğramış olabilir veya iş kazası nedeniyle ölebilir. İş kazası nedeniyle zarar gören işçinin veya yakınlarının bu zararını gidermesi adına Türk Borçlar Kanunu 51. maddesi gereğince dava açma hakkı bulunmaktadır.

  Geçici İş Göremezlik;

  Sigortalının iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması halinde SGK tarafından yetkilendirilen müfettişler veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen dinlenme süresinde geçici olarak çalışamama halidir. Sigortalının almış olduğu rapor nedeniyle geçici olarak çalışamama durumunda olduğu için aylık ya da haftalık kazancında eksilme olmakta ve gelir kaybı yaşamaktadır. Bu gelir kaybının telafisi, geçici iş göremezlik ödeneği ile sağlanmaktadır.

  İş kazası nedeniyle oluşan zarar sürekli olmayıp geçici olması durumunda söz konusu olmaktadır.

  Sürekli İş Göremezlik ( Daimi Sakatlık)

  İş kazası nedeniyle kalıcı bir sakatlığı oluşan işçinin çalıştığı işyerinden daimi sakatlık nedeniyle maddi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.

  Kaza nedeniyle oluşan sakatlık oranı ve kusura göre belirlenecek miktar üzerinden işçiye tazminat ödenmektedir. İşçiye ödenecek tazminatın tutarı kusur ve sakatlık oranı dışında işçinin yaşı ve gelirine göre hesaplanmaktadır.

  İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara göre meslekte kazanma gücünün en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, ayrıca sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

  Sürekli iş göremezlik geliri,sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır.

  İş kazası sonucunda daimi sakatlığı oluşan işçi, açacağı maddi tazminat davası neticesinde bir tazminata hak kazanacaktır. Aynı zamanda işçi, tazminata hak kazanmasının yanı sıra sakatlığının %10 dan fazla olması halinde Kurumca sürekli iş göremezlik gelirine de hak kazanabilecektir.

  Ancak SGK tarafından sakatlığın %10 dan fazla olması halinde işçiye bağlanacak aylık maaş çıkan tazminattan mahsup edilecektir.

  Destekten Yoksun Kalma Tazminatı;

  İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işçinin ölmesi durumunda yakınlarının, işçinin ölmesi nedeniyle desteğinden yoksun kalacakları için destekten yoksun kalma tazminatı davası açma hakları bulunmaktadır.

  İşçinin iş kazası neticesinde ölmesi halinde ; işçinin varsa eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler, işçinin desteğinden yoksun kalacaklar ve maddi açıdan bir zararları oluşacaktır. Bu nedenle ölen kişilerin yakınlarının bu zararlarının karşılanması gerekir.

  MANEVİ TAZMİNAT

  Manevi tazminat iş kazası neticesinde sakatlanan veya vefat edenin yakınlarının , ölüm ve sakatlanma nedeniyle yaşadığı üzüntü ve ıstırabın bir parça da olsa tatmin edilebilmesi amacıyla verilmektedir.


  İş kazası nedeniyle talep edilen manevi tazminata ilişkin miktar yönünden karar verme yetkisi sadece hakime aittir. Hakim maddi tazminata ilişkin karar verirken, dosyaya sunulan raporlar ve diğer maddi deliller doğrultusunda hareket etmek zorunda iken, manevi tazminat hesaplanabilen bir tazminat olmadığından, karar verirken takdir yetkisini kullanarak hakkaniyete uygun bir miktarda karar vermektedir.

  Not: Vekaleten iş takibi yapmiyoruz, sadece danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


 • image description

  Sakatlanmalı Trafik Kazası Tazminat Danışm...


  Trafik kazası karayolu üzerinde seyir halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve/veya zararla sonuçlanmış olan olaylardır.

  Trafik kazalarının oluşmasında başta sürücü hataları olmak üzere , araçtan ve yoldan kaynaklanan etmenler neden olmaktadır.

  Trafik kazaları çoğu zaman organ ve uzuv yaralanmaları ya da kayıplarıyla sonuçlana bileceği gibi bazı durumlarda da ölümle sonuçlanabilir. Sakatlanma durumunda kişinin kendisi; ölüm halinde ise ölen kişinin desteğinden mahrum kalan kişilerin zararının giderilmesi için tazminat davası açılması gerekmektedir.

  Trafik kazası sonucunda yaralanan kişinin 2 türlü maddi tazminat hakkı söz konusu olmaktadır.

  Geçici İş Göremezlik ( çalışılamayan süre);

  Trafik kazası geçiren kişinin kalıcı bir sakatlığının olmamasına rağmen, tedavi gördüğü süre boyunca, iyileşene kadar çalışmaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramasıdır. Bu haktan sadece iş sahibi olup çalışanlar değil, aynı zamanda bir işte çalışmayarak günlük işlerini yapamayan kişiler ( örn;  ev kadınları, öğrenciler ) de yararlanmaktadır.

  Sürekli İş Göremezlik ( daimi maluliyet)

  Trafik kazası geçiren kişinin bir organını kaybetmesi veya işlevinde azalma olması nedeniyle oluşan sakatlıktır. Kişinin sakatlık oranına göre oluşan iş ve güç kaybına göre zararını talep etme hakkı bulunmaktadır.

  Trafik kazası sonucunda sakatlanan kişinin sakatlık oranı, kusur, yaş ve gelir durumuna göre yapılacak aktüer hesaba göre alacağı tazminata daimi maluliyet ( sakatlık tazminatı ) denir.

  Borçlar Kanunu 54.maddesine göre  “Bedensel zarara uğrayan kimse büsbütün veya kısmen çalışamamasından ve ilerde ekonomik yönden uğrayacağı yoksunluktan kaynaklanan zarar ve ziyanını isteyebilir.

  Trafik kazasında felç olan veya uzuv kaybına uğrayanların birçok hakkı bulunmaktadır. Durumları daha ciddi olduğundan sahip oldukları hak ve tazminatlara özen gösterilmeli ve hak kaybına yol açılmamalıdır.

  Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası)

  Sigorta ettirenin, üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak üzere hem üçüncü kişileri hem de sigorta ettireni koruma amacıyla oluşturulmuş bir zarar sigortası türüdür. İşletenlerin Karayolları Trafik Kanunu ( KTK) 85. maddesindeki sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortasını yapmaları zorunludur. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

  Motorlu bir aracın karayollarında işletilmesi sırasında, bir kimsenin zarara uğramasına neden olunması durumunda, o aracı işletenin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli sınırlar içinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan sorumluluk sigortası türüne Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, ya da kısa adıyla Trafik Sigortası denilmektedir.

  Trafik Sigortası üçüncü kişilerin oluşan zararını karşıladığı için ruhsat sahibinin trafik kazası nedeniyle sakatlığı oluşması halinde talepte bulunma hakkı yoktur.

  Trafik kazası nedeniyle vücut bütünlüğü zarara uğrayan kişilerin oluşan bu zararı trafik sigortasından karşılanmaktadır.

  Trafik sigortası oluşan zararı araç sürücüsünün “kusuru” oranında karşılamaktadır.

  Aracın trafik sigortasının olmaması veya kazaya sebebiyet veren aracın tespit edilmemesi halinde tazminat Güvence Hesabından tahsil edilmektedir.

  Zamanaşımı :

  Trafik kazalarından doğan maddi tazminat talepleri kaza tarihinden itibaren iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

  Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.

  Buna göre zamanaşımı süresi;

  Yaralanmalı trafik kazasında yıl,

  Hem ölü hem yaralı varsa 15 yıl olarak uygulanacaktır.

  Hangi Durumda Sakatlık Tazminatı Alınabilir?

  Trafik kazası nedeniyle tazminat alabilmek için;

  1 – Zarar ile trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır.

  2 – Sakatlanan kişinin kazanın meydana gelmesinde %100 kusuru olmamalıdır.

  3 – Zarar gören kişi ruhsat sahibi olmamalıdır.

  4 – Trafik kazası neticesinde yaralanma veya sakatlık meydana gelmelidir

  Tek taraflı kazalarda;

  Tek taraflı kazalarda kazanın meydana gelmesinde sürücü tamamen kusurlu olduğu için tazminat talep etme hakkı yoktur.

  Yolcuların ise sakatlık oranı, yaş ve gelirine göre tazminat hakları bulunmaktadır.

  Çift Taraflı Kazalarda;

  Çift taraflı kazalarda her iki aracın sürücüsünün kusuru olması halinde, kusur oranına göre trafik sigortası ödeme yapmaktadır.

  Sürücüler karşı tarafın kusuru oranında tazminat alır.

  Yolcu konumunda olanlar için ise her iki araçtan talepte bulunma hakkı vardır. Her iki aracın trafik sigortası kusur oranında ödeme yapar.

  Yaya konumunda olan kişiler ise araç sürücüsünün kusuru oranında tazminata hak kazanmaktadır.

  Not: Vekaleten iş takibi yapmiyoruz, sadece danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

   

HAKKIMIZDA

Tedvir Ofisleri’ni trafik kazası mağdurların tercih etmelerinin sebebi 
yanlızca profosyonel kadromuz, uzmanlığımız, kalitemiz.

Ve tecrübemiz değil, Danışmanlık hizmetleri yerine getirirken özen gösterdiğimiz dürüstlük, 
Güvenilirlik ve adalet gibi temel değerlerimizdir. Değerlerimiz daima maddi kaygılarımızdan önce gelir.

DANIŞMAN

DANIŞMAN

Formunuz iletilmiştir. Teşekkür ederiz.